• 89 5 27 58 25
  • pte@pteolsztyn.edu.pl
  • Więcej informacji w zakładce KONTAKT
work-5382501_1920
Pozyskiwanie funduszy
unijnych w latach 2021-2027
work-5382501_1920
Pozyskiwanie funduszy unijnych w latach 2021-2027
1

Planowany termin

Styczeń / Luty 2022 r.

Szkolenie z warsztatami on-line

2

Koszt szkolenia

699 zł brutto

W cenie szkolenia: 1 godzina dydaktyczna indywidualnych konsultacji po zakończeniu szkolenia.

 

Usługa zwolniona z VAT – uczestnik kursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do wystawienia zaświadczenia.

3

Liczba godzin

27 godzin dydaktycznych* (3 spotkania)

*godzina dydaktyczna – 45 minut

4

Harmonogram

Zajęcia odbywają się w tygodniu / weekend w godzinach 9 – 16

Szkolenie z warsztatami on-line

5

Uczestnictwo

Szkolenie z warsztatami jest skierowane do pracowników jednostek zajmujących się pozyskiwaniem funduszy strukturalnych w administracji rządowej i samorządowej, a także jednostkach im podległych – szkołach, ośrodkach pomocy społecznej, ochrony zdrowia, a także dla przedsiębiorców i przedstawicieli organizacji pozarządowych.

6

Cel szkolenia

Uzyskanie wiedzy, jak zdobyć fundusze na rozwój firmy, działania stowarzyszenia, szkoły, itp.

 

Prowadzący: Wykładowca i ekspert funduszy unijnych z 15-letnim doświadczeniem w pozyskiwaniu dotacji dla sektora publicznego i prywatnego oraz ewaluacji programów; doktor nauk ekonomicznych. Absolwent studiów podyplomowych w dziedzinach: projektów unijnych, ewaluacji programów, rewitalizacji. Wykładowca akademicki w zakresie funduszy strukturalnych, projektów partnerstwa publiczno-prywatnego, polityki społecznej i rynku pracy. Autor i koordynator wniosków aplikacyjnych dofinansowanych przez UE, doświadczenie eksperckie w ocenie wniosków dla Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie. Ekspert ds. rewitalizacji, specjalistyczna wiedza i umiejętności dotyczące ewaluacji polityk publicznych.

7

Miejsce szkolenia

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Olsztynie

ul. 1 Maja 13, piętro VII, pok. 706

(wieżowiec vis a vis Teatru im. Stefana Jaracza)

89 5 27 58 25

pte@pteolsztyn.edu.pl

8

Wydawane zaświadczenia

Kurs kończy się uzyskaniem „Zaświadczenia o ukończeniu kursu”* na drukach Ministerstwa Edukacji Narodowej

(* na podstawie §18 ust.2, Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz.1632).

WZÓR ZAŚWIADCZENIA

Usługa zwolniona z VAT – uczestnik kursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do wystawienia zaświadczenia.

9

Podstawa udziału

Przesłanie e-mailem (pte@pteolsztyn.edu.pl) bądź listem wypełnionego Formularza zgłoszeniowego.

Prosimy o dokonanie opłaty dopiero po otrzymaniu potwierdzenia uczestnictwa w kursie.

Dane do przelewu:

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, ul. 1 Maja 13, 10-117 Olsztyn

Bank PEKAO S.A. O/Olsztyn: 93 1240 5598 1111 0000 5034 8093

Tytułem: Opłata za kurs: „Pozyskiwanie funduszy unijnych w latach 2021-2027” + imię i nazwisko.

Program nauczania

Dzień I

1. Od pomysłu do projektu – kwalifikowalność projektów, kategorie interwencji.

2. Projekt a wniosek o dofinansowanie.

3. Generator wniosków i centralny system informatyczny – warsztaty.

4. Koncepcja projektu – warsztaty.
     4.1 Identyfikacja problemu.
     4.2 Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu.
     4.3 Określenie celów i dobór wskaźników.
     4.4 Kwalifikowalność uczestników, opis grupy docelowej.
            4.4.1 Obowiązek zbierania i przetwarzania danych osobowych.
     4.5 Zasada równych szans i jej konsekwencje dla przygotowania i realizacji projektu.
     4.6 Opis zadań zaplanowanych w projekcie.
     4.7 Zasada zrównoważonego rozwoju i jej konsekwencje dla przygotowania i realizacji projektu.
     4.8 Wskaźniki w projekcie – rodzaje, dobór, monitorowanie.
     4.9 Harmonogram realizacji – zasady przygotowania.
     4.10 Kwalifikowalność wydatków.
     4.11 Przygotowanie budżetu projektu, rodzaje kosztów (bezpośrednie, pośrednie).

5. Metody zarządzania projektem.

6. Zarządzanie projektem i personel projektu – warsztaty.
     6.1 Zadania kierownika projektu.
     6.2 Zadania personelu projektu.
     6.3 Zespół projektowy a zarządzanie silosowe.

7. Kryteria oceny projektów.

 

Dzień II

1. Obowiązki beneficjenta wynikające z umowy o dofinansowanie projektu.

2. Przekazywania środków na rzecz beneficjenta – zasady.

3. Prowadzenie wyodrębnionej księgowości dla projektu.

4. Zamówienia udzielane w ramach projektów.

5. Zasada konkurencyjności (baza konkurencyjności).

6. Rozeznanie rynku w zamówieniach udzielanych w ramach projektów.

7. Procedura dla wydatków poniżej 20 000 zł.

8. Uproszczone metody rozliczania wydatków.

9. Zasady przygotowania sprawozdania z realizacji projektu i wniosku o płatność.

10. Rozliczanie projektów – postęp rzeczowy, finansowy, wskaźniki – warsztaty.
   10.1 Dokumentowanie postępu rzeczowego.
   10.2 Dokumenty potwierdzające wydatki.
   10.3 Dokumentowanie poniesienia wydatków.
   10.4 Dokumenty finansowe – opis potwierdzający związek poniesionych wydatków z projektem.

11. Kontrole projektów.

12. Trwałość projektu i jej monitorowanie.

13. Ewaluacja projektu – jej rodzaje, znaczenie dla beneficjenta i instytucji finansującej.

 

Dzień III

1. Perspektywa finansowa 2021-2027 – cele polityki spójności.

2. Akty prawne dotyczące polityki spójności na lata 2021-2027.

3. Dokumenty programujące wsparcie na lata 2021-2027 – w tym m.in. Umowa Partnerstwa, Krajowy Plan Odbudowy.

4. Instytucje zaangażowane we wdrażanie funduszy strukturalnych.

5. Rodzaje programów operacyjnych i dokumenty im pokrewne.
   5.1Możliwości współfinansowania projektów z krajowych programów operacyjnych – obszary wsparcia.
   5.2 Możliwości współfinansowania projektów z regionalnych programów operacyjnych – obszary wsparcia.
       5.2.1 Instrumenty terytorialne.

6. Dokumenty strategiczne na poziomie regionu i gminy niezbędne
do aplikowania o fundusze unijne.

7. Pytania i odpowiedzi.

Z Olsztyńską VIP Kartą można uzyskać 10% zniżki na szkolenie

„Rady nadzorcze”

Więcej informacji

Z Olsztyńską VIP Kartą można uzyskać 10% zniżki na szkolenie

„Rady nadzorcze”

Więcej informacji